Từ điển Việt Anh online

bà nội tiếng Anh là gì?

bà nội nghĩa tiếng Anh


[bà nội]
 paternal grandmother

paternal grandmother


US UK