Từ điển Việt Anh online

bà ngoại tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà ngoại]
 maternal grandmother