Từ điển Việt Anh online

bà ngoại tiếng Anh là gì?

bà ngoại nghĩa tiếng Anh


[bà ngoại]
 maternal grandmother

maternal grandmother


US UK