Từ điển Việt Anh online

bà nhạc tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà nhạc]
 mother of one's wife; mother-in-law