Từ điển Việt Anh online

bà phước tiếng Anh là gì?

bà phước nghĩa tiếng Anh


[bà phước]
 Sister of Charity; Sister of Mercy

Sister of Charity


US UK