Từ điển Việt Anh online

bà phước tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà phước]
 Sister of Charity; Sister of Mercy