Từ điển Việt Anh online

bà trẻ tiếng Anh là gì?

bà trẻ nghĩa tiếng Anh


[bà trẻ]
danh từ
 Grandfather's concubine
 Grandaunt

danh từ


US UK