Từ điển Việt Anh online

bà trẻ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà trẻ]
danh từ
 Grandfather's concubine
 Grandaunt