Từ điển Việt Anh online

bà vãi tiếng Anh là gì?

bà vãi nghĩa tiếng Anh


[bà vãi]
danh từ
 Buddhist nun, Buddhist woman follower

danh từ


US UK