Từ điển Việt Anh online

bà vãi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà vãi]
danh từ
 Buddhist nun, Buddhist woman follower