Từ điển Việt Anh online

bà xã tiếng Anh là gì?

bà xã nghĩa tiếng Anh


[bà xã]
 old lady

old lady


US UK

[ould 'leidi]
danh từ
 mẹ hoặc vợ của một người nào; bà già tôi; bà nhà tôi