Từ điển Việt Anh online

bà xã tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà xã]
 old lady