Từ điển Việt Anh online

bà xờ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà xờ]
 (địa phương) như bà phước