Từ điển Việt Anh online

bà xờ tiếng Anh là gì?

bà xờ nghĩa tiếng Anh


[bà xờ]
 (địa phương) như bà phước

(địa phương) như bà phước


US UK