Từ điển Việt Anh online

bài bình luận tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài bình luận]
 commentary
 Người bình luận, bình luận viên
 Commentator