Từ điển Việt Anh online

bài bình luận tiếng Anh là gì?

bài bình luận nghĩa tiếng Anh


[bài bình luận]
 commentary
 Người bình luận, bình luận viên
 Commentator

commentary


US UK

['kɔməntəri]
danh từ
 bài bình luận
 lời chú thích, lời dẫn giải
 bài tường thuật
 running commentary
 (xem) running