Từ điển Việt Anh online

bài bạc tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài bạc]
 xem cờ bạc