Từ điển Việt Anh online

bài binh bố trận tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài binh bố trận]
 to dispose troops in battle formation