Từ điển Việt Anh online

bài hát tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài hát]
 song
 Bộ sưu tập nhiều bài hát
 Song-book
 Bộ sưu tập những bài hát dân gian
 Collection of folk-songs
 Sáng tác / soạn / hát một bài hát
 To compose/write/sing a song