Từ điển Việt Anh online

bài làm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài làm]
 task; drill