Từ điển Việt Anh online

bài lá tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài lá]
danh từ
 playing-card.