Từ điển Việt Anh online

bài lá tiếng Anh là gì?

bài lá nghĩa tiếng Anh


[bài lá]
danh từ
 playing-card.

danh từ


US UK