Từ điển Việt Anh online

bài liệt tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài liệt]
 dispose, arrange, place, put, set