Từ điển Việt Anh online

bài luận tiếng Anh là gì?

bài luận nghĩa tiếng Anh


[bài luận]
 essay; composition

essay


US UK

['esei]
danh từ
 sự làm thử; sự làm cố gắng
 bài tiểu luận
ngoại động từ
 thử làm; cố làm (gì...)
 thử, thử thách
nội động từ
 cố gắng