Từ điển Việt Anh online

bài mục tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài mục]
danh từ
 Section (in a syllabus)
 một bài mục gồm mười bài
 a ten-lesson section