Từ điển Việt Anh online

bài mục tiếng Anh là gì?

bài mục nghĩa tiếng Anh


[bài mục]
danh từ
 Section (in a syllabus)
 một bài mục gồm mười bài
 a ten-lesson section

danh từ


US UK