Từ điển Việt Anh online

bài ngà tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài ngà]
danh từ
 Ivory badge (worn by mandarins, indicating their grades)
 mandarin square (insignia of office)