Từ điển Việt Anh online

bài ngà tiếng Anh là gì?

bài ngà nghĩa tiếng Anh


[bài ngà]
danh từ
 Ivory badge (worn by mandarins, indicating their grades)
 mandarin square (insignia of office)

danh từ


US UK