Từ điển Việt Anh online

bài thơ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài thơ]
 poem
 Sáng tác một bài thơ trữ tình
 To compose a lyric poem