Từ điển Việt Anh online

bài thi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài thi]
 exam paper
 Chấm bài thi
 To mark exam papers