Từ điển Việt Anh online

bài thuốc tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài thuốc]
 remedy
 Bài thuốc dân gian chữa chứng chuột rút
 A folk remedy for cramp