Từ điển Việt Anh online

bài trí tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài trí]
 to dispose; to arrange
 to ornament; to decorate
 Bài trí sân khấu
 To decorate a stage