Từ điển Việt Anh online

bài văn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài văn]
 text; article