Từ điển Việt Anh online

bài vị tiếng Anh là gì?

bài vị nghĩa tiếng Anh


[bài vị]
 ancestral tablet; votive tablet

ancestral tablet


US UK