Từ điển Việt Anh online

bài vị tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài vị]
 ancestral tablet; votive tablet