Từ điển Việt Anh online

bài xuất tiếng Anh là gì?

bài xuất nghĩa tiếng Anh


[bài xuất]
động từ
 To excrete, to eliminate

động từ


US UK