Từ điển Việt Anh online

bài xuất tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bài xuất]
động từ
 To excrete, to eliminate