Từ điển Việt Anh online

bàn ăn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn ăn]
 dining-table, dinner table, dinner-room
 bộ bàn ăn
 dinner set