Từ điển Việt Anh online

bàn đèn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn đèn]
danh từ
 opium-tray