Từ điển Việt Anh online

bàn đèn tiếng Anh là gì?

bàn đèn nghĩa tiếng Anh


[bàn đèn]
danh từ
 opium-tray

danh từ


US UK