Từ điển Việt Anh online

bàn đạc tiếng Anh là gì?

bàn đạc nghĩa tiếng Anh


[bàn đạc]
danh từ
 plane-table

danh từ


US UK