Từ điển Việt Anh online

bàn đạc tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn đạc]
danh từ
 plane-table