Từ điển Việt Anh online

bàn định tiếng Anh là gì?

bàn định nghĩa tiếng Anh


[bàn định]
động từ
 to decide by discussion, discuss and decide

động từ


US UK