Từ điển Việt Anh online

bàn độc tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn độc]
danh từ
 writing table
 altar