Từ điển Việt Anh online

bàn độc tiếng Anh là gì?

bàn độc nghĩa tiếng Anh


[bàn độc]
danh từ
 writing table
 altar

danh từ


US UK