Từ điển Việt Anh online

bàn cán tiếng Anh là gì?

bàn cán nghĩa tiếng Anh


[bàn cán]
 như bàn dát

như bàn dát


US UK