Từ điển Việt Anh online

bàn cán tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn cán]
 như bàn dát