Từ điển Việt Anh online

bàn cát tiếng Anh là gì?

bàn cát nghĩa tiếng Anh


[bàn cát]
 (sa bàn) sand table

(sa bàn) sand table


US UK