Từ điển Việt Anh online

bàn cát tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn cát]
 (sa bàn) sand table