Từ điển Việt Anh online

bàn chông tiếng Anh là gì?

bàn chông nghĩa tiếng Anh


[bàn chông]
 spike-board

spike-board


US UK