Từ điển Việt Anh online

bàn dát tiếng Anh là gì?

bàn dát nghĩa tiếng Anh


[bàn dát]
 rolling-pin

rolling-pin


US UK