Từ điển Việt Anh online

bàn dát tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn dát]
 rolling-pin