Từ điển Việt Anh online

bàn dân thiên hạ tiếng Anh là gì?

bàn dân thiên hạ nghĩa tiếng Anh


[bàn dân thiên hạ]
 everyone, everywhere; all humanity, mankind
 nói cho bàn dân thiên hạ biết
 to speak for everyone to hear
 đi khắp bàn dân thiên hạ
 to go everywhere

everyone, everywhere


US UK