Từ điển Việt Anh online

bàn ghế tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn ghế]
danh từ
 furniture