Từ điển Việt Anh online

bàn ghế tiếng Anh là gì?

bàn ghế nghĩa tiếng Anh


[bàn ghế]
danh từ
 furniture

danh từ


US UK