Từ điển Việt Anh online

bàn hoàn tiếng Anh là gì?

bàn hoàn nghĩa tiếng Anh


[bàn hoàn]
 (từ cũ, nghĩa cũ) Be anxious, be worried.
 linger about, procrastinate
 think too much over and over

(từ cũ, nghĩa cũ) Be anxious, be worried.


US UK