Từ điển Việt Anh online

bàn là tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn là]
 iron
 Bàn là điện
 Electric iron