Từ điển Việt Anh online

bàn lùi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn lùi]
 Argue to refuse (to do something); argue somebody out of doing something.