Từ điển Việt Anh online

bàn lùi tiếng Anh là gì?

bàn lùi nghĩa tiếng Anh


[bàn lùi]
 Argue to refuse (to do something); argue somebody out of doing something.

Argue to refuse (to do something)


US UK