Từ điển Việt Anh online

bàn luận tiếng Anh là gì?

bàn luận nghĩa tiếng Anh


[bàn luận]
động từ
 to discuss, debate
 bàn luận về thời sự
 to discuss current events
 còn nhiều vấn đề cần được đưa ra bàn luận
 many questions have to be put to discussion
 chẳng có gì đáng bàn luận
 nothing to speak of
danh từ
 discussion, debate

động từ


US UK