Từ điển Việt Anh online

bàn máy tiếng Anh là gì?

bàn máy nghĩa tiếng Anh


[bàn máy]
danh từ
 Platform (of a machine)
 bàn máy khoan
 a drilling machine's platform

danh từ


US UK