Từ điển Việt Anh online

bàn máy tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn máy]
danh từ
 Platform (of a machine)
 bàn máy khoan
 a drilling machine's platform