Từ điển Việt Anh online

bàn nạo tiếng Anh là gì?

bàn nạo nghĩa tiếng Anh


[bàn nạo]
danh từ
 scraper
 bàn nạo dừa
 coconut-scraper

danh từ


US UK