Từ điển Việt Anh online

bàn nạo tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn nạo]
danh từ
 scraper
 bàn nạo dừa
 coconut-scraper