Từ điển Việt Anh online

bàn quanh tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn quanh]
 to discuss without coming to any conclusion