Từ điển Việt Anh online

bàn ren tiếng Anh là gì?

bàn ren nghĩa tiếng Anh


[bàn ren]
danh từ
 (kỹ thuật) srew-cutter, die-stock

danh từ


US UK