Từ điển Việt Anh online

bàn tọa tiếng Anh là gì?

bàn tọa nghĩa tiếng Anh


[bàn tọa]
danh từ
 buttock, behind

danh từ


US UK