Từ điển Việt Anh online

bàn tọa tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn tọa]
danh từ
 buttock, behind