Từ điển Việt Anh online

bàn thấm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn thấm]
 blotter