Từ điển Việt Anh online

bàn thờ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn thờ]
 altar
 Bàn thờ tổ tiên
 Ancestral altar
 Bàn thờ tổ quốc
 Fatherland altar