Từ điển Việt Anh online

bàn tiện tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn tiện]
danh từ
 lathe