Từ điển Việt Anh online

bàn tiện tiếng Anh là gì?

bàn tiện nghĩa tiếng Anh


[bàn tiện]
danh từ
 lathe

danh từ


US UK