Từ điển Việt Anh online

bàn xiết tiếng Anh là gì?

bàn xiết nghĩa tiếng Anh


[bàn xiết]
danh từ
 a grain-polisher (rice), a stone roller

danh từ


US UK