Từ điển Việt Anh online

bàn xoa tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bàn xoa]
 (của thợ nề) hawk, plasterer's hawk