Từ điển Việt Anh online

bàn xoa tiếng Anh là gì?

bàn xoa nghĩa tiếng Anh


[bàn xoa]
 (của thợ nề) hawk, plasterer's hawk

(của thợ nề) hawk, plasterer's hawk


US UK